Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

صلـــح ویــا فـــرار آبـــرو منـــدانه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
پنجشنبه ، 5 فروردين 1389 ، 09:12

حکمتیار وصلح در گذشتهدرین شب وروز زمزمه های تشکیل جرگه صلح بر سر زبانهاست وهیئت إعزامی حکمتیار به خاطر پیوستن به کاروان صلح نیزتوجه عدۀ زیاد را بخود معطوف داشته است،اما آنچه در تاریخ سیاسی حزب اسلامی بیشتر از هر چیزی رقم خورده داستانهای جنگ وراکتباران کابل است نه صلح به همین دلیل ناظرین اوضاععبدالقدیر علم سیاسی کشور این حرکت دراماتیک حکمتیار را بدیدۀ شک نگریسته تحرکات اخیر حکمتیار را صلح نه بلکه یک فرار آبرو مندانه می پندارند.

 

بسیاری شاهد این حقیقت اند که حکمتیار بعد از سقوط حکومت نجیب در شرائط بهتر از زمان صلح ویا پیمان سروبی قرار داشت،اما گاهی هم وارد صلح عملی نشد او که به اساس فیصله راولپندی صدر أعظم حکومت مجاهدین تعین شده بود ودارایئ جبهات بسیار قوی ومقتدر در کابل وحومه کابل وبسیاری از ولایات بود به هیچ چیزی کمتر از کل قدرت نمی اندیشید، عطش قدرت طلبی ونمایش قدرت آنرا وامیداشت تا دفتر خودرا نیز(صدارت) گلوله باران کند. دفتر معاونین خودرا، دفتر افراد که خودش بحیث جانشین خود تعین کرده بود یومیه به توپ می بست ونشان میداد که توانائی این کار را دارد. روی این مسئله خیلی مکث نمیکنم چون به همه روشن است.

 

حکمتیار وصلح در گذشته:

حکمتیارفقط یک مر تبه به صلح متعهد ماند آن هم در جوزای 1375 خورشیدی که به اساس معاهدۀ سروبی عملا به رقیب اصلی خود پیوست زمانی بود که نه حکمتیار صلاحیت داشت ونه هم حکومت کابل ویا رقبای حکمتیار قادر به ادارۀ کابل بودند. او در موج بی باوری حاضر شد صلح را بپذیرد تا برای مدت سه ماه به چوکی بی صلاحیت صدارت تکیه زند وشب تا صبح درقصر گلخانه صدارت بیدار خوابی بکشد تا کشته نشود. یقین دارم بعد از درک معمای صلح حکمتیار دران زمان به وضعیت ونتائج صلح فعلی آن نیز پی می برید. همه مردم کشور شاهد اند که حکمتیار با وصف صلاحیت سیاسی ونظامی وداشتن قدرت زیاد در ولایات کشور آماده پذیرش چوکی صدارت کابل نشده،اما أخیرا که به چوکی صدارت هیچ إعتباری نمانده بود حاضر شد به صلح تن دهد وبا دشمن تاریخی اش احمد شاه مسعود کنار آید ودر محدودۀ صدارت نفس کشد. بدون شک او بخاطر صدارت وحکومت به کابل نیامد بلکه به یک فرار آبرو مندانه از شر طالبان تن در دادکه اورا از غزنی تا چهار آسیاب و سپسن شگه تعقیب کردند.

 

دران زمان طالبان تمام ولایات جنوب وجنوب غرب کشور را تصرف ودر اطراف ننگر هار سنگر گر فته بودند حکمتیار در مهتر لام فرار کرده بود یعنی از چهار طرف محاصره بود جلال آباد در آستانه سقوط قرار داشت وپنجشیر وکوهستان در غرب وشمال لغمان بدست رقیب اصلی حکمتیار احمد شاه مسعود بود. حکمتیار سقوط جلال آباد ولغمان را همزمان پیش بینی میکرد ودر صورت افتیدن بدست طالبان سر نوشت خود را با سر نوشت عبدالعلی مزاری یکسان پیوند میداد، لذا چارۀ جز فرار از مرگ نداشت بناء صلح را فرار آبرو مندانه دانسته به کابل آمد که در کابل هم یک عنصر پسیف وبیکارۀ بود وهیچ قدرت اجرائی در عرصه اداری، سیاسی ونظامی نداشت تا اینکه با آمدن طالبان یکجا با استاد ربانی وسیاف ورقیب اصلی اش احمد شاه مسعود وبرخی اعضای کابینه به جبل السراج وبعد ذریعه هلی کوبتر به تخار فرار نمود. حکمتیار از تالقان به بغلان آمد جائیکه فر ماندهان حزب اصلی صلاحیت کافی داشتند با مشاهدۀ قوت نسبی حزب اسلامی در بغلان باز إعلامیه صادر کرد که احمد شاه مسعود میخواست او را ترور کند که لله الحمد مؤفق نشد وباز با دمراستی چند روزه سخن از دشمنی با مسعود میزد. . او میدانست مسعود اورا نمی کشد هر چه به دهانش میامد میگفت تا فضای دشمنی گرم. ومن حیث اپوزیسیون سیاسی نظامی مطرح باشد یقین داشت در صلح هضم ونابود میشود.

 

حکمتیار صلح خواه یا جنگ طلب؟

تاریخ مبارزات سیاسی حکمتیار دردوران قبل از آغاز جنگ های مسلحانه نیز پر ماجرا وحادثه خیز بوده است. در تصادمات اجتماعات سیاسی جوانان در ساحات پوهنتون خصوصا سال های 1350 و51 خورشیدی همان وقت نام حکمیتار من حیث شخص چاقو دار بر سر زبانها بوده است، با سقوط رژیم سلطنتی ظاهر شاه وآغاز سلطنت نوین برهبری محمد داود پسر عم ظاهر شاه که دیکتاتوری بیشتری را إعمال میکرد صفحه جدید بر فعالیت های انقلابی حکمیتار باز شد. دران وقت که بد معاشی های سیاسی ممنوع إعلان گردیده بود حکمتیار به ولایات مرزی وبعد پشاور پاکستان اقامت گزید،داود خان با آنکه جمهوریت را إعلان کرده بود از شاه سابق سلطان ومطلقه تر بود یعنی هیچ اثر از دموکراسی وآزادی بیان در زمان جمهوریت آن سراغ نمیشد وحتی اجتماع شش نفری هم ممنوع إعلان گردید.

 

آنچه وجود داشت ترس بود ووحشت. وی بخاطر جلب توجه طرفداران شاه شعار سفر بری بخاطر استرداد خاک متنازع فیه آنطرف مرز دیورند را سرداد، ذوالفقار علی بوتو صدر أعظم وقت پاکستان هم جناب حکمتیار را من حیث عنصر مزاحم ونیرو مشکل آفرین علیه رژیم داود انتخاب وبا تر ننگ نظامی وتدریب خراب کاری نوازشش داد. دستگاه علی بوتو حکمتیار را با گروپ همراهش به تفنچه ومواد انفجاری مسلح و در ولایات کنر ولغمان من حیث گروپ های چریکی تخریب کار فعال ساخت تا داود بجای مناطق آنطرف دیورند متوجه مناطق زیر ریشش باشد یعنی جناب حکمتیار اولین شخصیست که با حمایت استخبارات پاکستان گروپ های مسلح را در کشور رهبری میکرد. درست اواخر سال 1353 خورشیدی بود که بعدا قیام پنجیشر در تابستان 1354 خورشیدی اتفاق افتاد وخاطرات تلخ آنروز در کام بسیاری از مدعیان انقلاب اسلامی هست. . . . . خلاصه از همان زمان تا حال جناب حکمتیار من حیث شاخه بزرگ ومطرح نظامی در تمام قضایای افغانستان قویا مطرح بوده است. این حزب به هر اندازۀ که قوی وپر قدرت می بود به همان تناسب اثرات عملکرد آن در کشور عمیق واثر گذار بوده خصوصا در دوران جهاد وبعد از سقوط رژیم داکتر نجیب. عدۀ تنها جنگ های کابل واطراف آنرا در دهه نودمن حیث حوادث هولناک ومصیبت زا در تاریخ کشور ثبت نموده اند در حالیکه زخم جنگ های خونین گروهی خصوصا برهبری حکمتیار در دوران قبل از سقوط رژیم کمونستی خیلی عمیق تر والمناکتر بوده است واین جنگ ها در تخار وخنجان وپروان کاپیسا فراه هلمند وقندهار گاهی دریک هفته هزار کشته را نیز تحویل تاریخ خوین کشور داده است. وحشت جنگهای نوزاد وتمبه هلمند یعنی حزب اسلامی وحرکت انقلاب اسلامی ویا جنگ های شمال بین حزب اسلامی وجمعیت اسلامی در دهه شصت خورشیدی خیلی خونین ووماتم زاتر از جنگ های کابل بوده است. به همه حال تاریخ این حزب خیلی خونین است. جنگ های کابل که آبروی انسانیت واسلامیت را در کشور برد حوادثی است که هزاران تن شاهد زنده این تراژیدی فراموش نا شدنی اند. . وحال از ذکر تراژیدی های جنگ میگذریم به سراغ قرار داد های صلح ونتائج آن میرویم که این حزب با مخالفین خود امضا نموده است.

 

صلح وحکمتیار:

حزب ویا شخصیکه تاریخ حیات سیاسی اش مملوء از جنگ باشد به همان پیمانه آتش بست وصلح را نیز تجربه کرده است، هر چند این صلح ها جنگ های خونین تر وحتی سقوط حریف را نیز به دنبال داشته است. صلح هائیکه بین رهبران أحزاب جهادی تجربه شده است از سال 1357 خورشیدی به بعد به صد ها تعهد وقرار داد رسمی میرسد که قسما نام اتحاد را بخود میگرفت. بزرگترین میثاق های صلح بین مجاهدین به دوران اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان میرسد که اسناد کتبی به خط وقلم رهبران چون حکمتیار واستاد ربانی ومولوی نبی وخالص وامثال آن وجود دارد که به انحلال احزاب وتحویل ما یملک خود به اتحاد اسلامی سوگند یاد کرده در أخیر نوشته بودند والله علی ما نقول وکیل، که سه ما هم دوام نکرد وبعد میثاق مکه که قسم به کتاب ودیوار های خانه خدا تحت اشراف شاه سعودی از شهرت زیاد بر خوردار بود تا وقتیکه در حرم بودند این صلح را پذیرفتند وبعدا آنرا نقض کردند. البته زیر نظر قاضی حسین احمد صد ها میثاق صلح نوشته شده که عمر هیچ کدام از یک هفته بیشتر نیست.

 

چرا به تعهدات خود پا بند نبودند؟، دلیل عمدۀ آن بی اختیاری وقدرت طلبی بود واز طرفی آنانیکه صلاحیت واستعداد تأویل وتوجیح آیات قرآن را داشته باشند صلح وجنگ را یکسان تفسیر میکنند وبه نظر خود شان هر گز حانث هم نمیشوند. . . خلاصه حکمتیار دردوران جهاد وخارج از کشور به هیبچ یکی از میثاق های صلح پا بند نمانده. زمان کلیمه صلح را مقدس دانسته که دستش به ماشه تفنگ نرسیده باشد. در صورت توانائی همه حریف هارا در آئینه دو کتاب حقیقت نفاق وجنگ ازدیدگاه قرآن میدید که خودش گلچین کرده است. من را یقین بر این است، اگر ده متر زمین مصئون برای حکمیتار وجود داشته باشد وسه نفر مداح هم در پهلویش باشد که گفته هایش را با آیات قرآن تطبیق دهد حکمیتار به حکومت وآشتی وزیستن با مردم نیاز ندارد وهر گز حرفی از صلح بزبان نخواهد آورد.

 

طرح صلح حکمتیاربا دولت فعلی:

طرح صلح پانزدۀ مادۀ حکمتیار چیزی تازۀ نیست که عدۀ بی صبرانه در انتظار عملی شدن آن هستند. این طرح کاپی همان شروط مذاکره با دولت نجیب وبعد تفاهم نامه با آقای احمد شاه مسعود است که مسئله انسحاب قوا ازافغانستان وکابل، تشکیل حکومت مؤقت بیطرف ورفتن بسوی انتخابات آزاد تحت نظر کمیسیون بی طرف عنوان میشد. مردم افغانستان بالای همین احزاب چه چپ وچه راست تقسیم شده اند ویا بنام تکنوکرات ومتخصص بیطرف از غرب آمده اند که حکمتیار ایشان را مزدور اجانب میداند. از نظر وی جزء افراد مورد نظرش هیچکس بیطرف نیست. به همه حال این شرائط وی مانند گذشته عملی نیست مگر اینکه خودش با درک از حساسیت شرائط تنازل را بپذیرد وآهسته آهسته از کوه به شهر پناه گیرد در شهریکه مانند گذشته احترام واستقبال نخواهد شد. اگر جناب فاروق وردک وارغندیوال وسباون به حکمتیار وعده داده باشند در صورت آمدن به کابل مورد إعزاز وتکریم قرار گرفته چون استاد ربانی واستاد سیاف از امتیازات رتبه اعزازی رهبران مجاهدین در نزذ حامد کرزی بر خوردار است موضوع جدا از بحث ست در غیر آن فکر میکنم ایشان با راه انداختن درامه برنامه صلح وهیئت در جستجو یک بهانه تا از دلتنگی دره ها وبی اعتمادی استخبارات پامستان نجات یابد.

 

ویا اینکه حکمتیار ازین بازی دو هدف را دنبال میکند اول اینکه از اثر گر فتاری برخی أعضای طالبان نسبت به استحبارات پاکستان بی إعتماد شده که مبادا روزی اورا مانند ملا عبدالسلام ضعیف به آمریکائیها بفروشند ویا میخواهد از مقامات پاکستانی امیتاز بگیرد با این درامه غیر عملی استخبارات پاکستان را متوجه این امر میسازد اگر امتیازات سلاح ومهمات ومصئونیت کامل را برایش تضمین ندهند با دولت کابل کنار خواهد آمد وهمه چیز از جمله پناه گاه اسامه بن لادن را افشا خواهد کرد. اگر گرفتن امتیاز از مقامات پاکستان مطرح نباشد این بازی صلح نتیجۀ را بدنبال دارد که حین صلح با احمد شاه مسعود واستاد ربانی بدنبال داشت...

Advertise your business here. Click to contact us.
 • hamrazsidiq@yahoo.com
  Dear Mr Alam
  You are right but please remember that this is Pakistasn's ISI which ordered him and h is followres to do so Where were these traitors during those long years Ofcourse in the hug of t heir lords Who can justify their killings cruelty Lootings Sabotage Ruinning Rocketting etc et ct
 • احمد سياوش  - حكمتيار يك منافق درجه يك است
  بايد حكمتيار وتمام جنگ افروزان جنایت کار به پنچه قانون سپرده شود که طی سی یا سی پنچ سال متمادی به حق ملت افغان بسیار ظلم کردند
  این افراد مزدور به کدام علمیت به کدام صلاحيت رهبريت به گرفتند ایشان که به امر پاکستانی با جراغ سبز غربی ها جهاد را بنام اسلام براه انداختند آيا داوود خان كافر بود ونظامش ا ز نظام على بوتو خراب تر بود؟ وآيا افراد كه علميت شان از سالهاى اول پوهنتون تجاوز نکند وتعداد چند نفر بى سر وپا حق دارند که بنام امت اسلام جهاد را اعلام كنند؟ نه خير اين جهاد نيست بنود بلكه اجراى دستور العمل بيگان بود وبه سرنوشت ملت بيجارهء ما بازى كردند تا اسلام را بدنام ساخته وكشور خود خراب كردند وامروز افغانستان از عقبمانده ترين وفقيرترين كشورها در دنيا است
 • ســــها
  جناب علم صاحب در حفظ خداوند باشید.
  من وشاید هم اکثریت مردم شریف افغانستان که احساس انسانی وانسان دو ستی دارند صد درصد با نظرشما موافق اند.سرمهءآزموده راآزمودن خطاست.این آقا که مسوءل قتل بیش از بک ملی ون انسان است به جزشرکای
  جرمش باکی مصالحه میگند؟ ملت نه بلکه اگر کاسه لیسانش تکفیرم نکنند خداهم اور انمی بخشد.زیرا خداوند حقوق الله رامی بخشد نه حقوق العبدرا.قبل از مصالخه با دستگاه فاسدبایدازملت,ازیت یمان,ازبیوه ها,از اضافه ازنیم ملیون بی دست وپا,معلولین ومعیوبین عذرخواهی کند آنهم اگرببخشند.ازجانب د یگرختم این بازی تاهنوز نامعلوم است که شایدبعد ازین مصالحه با ملا عمر وبعدآهم با اوسامه بن لادن , خرو ج عساکر ناتوو....درآخرین تحلیل تسخیر کشورتوسط انگلیس والله علم باالصواب.
 • rastgoo
  besyar aali ama ay kash az etalaf haye Aghai hekmatyar ba Dushman sarsakhtesh Genral dustum eshara m ekardi ke ba bahana aan har shan 2000 shelik raket ba kabul mefrestad wa belakhera ba Genral dustum etelaf kard .. hamchenan ba Hazrat mujadedi ke Tayara ash ra dar hawa hadaf qarar dada bud ama bad b a hais Rahbar shoraye Hamahangi pazerofta shuda az taraf aghai Hekmatyar ..baz ham tashakur tahlil z eba bud
 • ناشناس
  nazry man twry dygrey ast mutaram almsahb ,shuma gubmydaned kh hkmatyar yky az muheltaren wa muafakt aren gumashta shdai amreca dr manteka ast chon amrica dr musabekai intekhabat dr mukably engles bakh t wa karzy muraie intkhabei engles wa pakstan ast amreca degr msle sabik balay krzy atemad nadard bn a,an mekhahad mekhahad altrnatefe karzy ra dashta bashad wa az nofuze aan dar thdede karzy astfadh b knad az ien dalkak degy khod astefadah mekonad, hadafe mulakate hayat ham ba rabane wa seiyaf az jom lae narazehaye karzy neshandadane mutahedenash dar surate amadan ba dulat yak chrage kermiz ba karzy wa pakestan wa engles mebashad.
 • ناشناس
  فکر میکنم که حادثه اخیر بغلان که درآن اعضای حزب اسلامی توسط طالبان خلع سلاح شدند، وباید دروالایات دی گر هم منتظر چنین رویدادهابود؟ حکومتیار وگروه شریرش را واداشته باشد که به دولت کرزی فرار نماید. چراکه طالبان دردو سال اخیر بزرگترین ضربات را ازدست حزب اسلامی متقبل شدند. حزب اسلامی با به تلک انداختن قو ماندانان طالبان به امریکائیها ودولت کرزی اعتماد آنها را ازدست داد ودراین اواخر شورای کویته تصمیم گرف ته بود که مناطق تحت نفوذ خودرا ازوجود اعضای این حزب پاک خواهند کرد.
 • زاهد صاحبزاده
  سلام به هموطنانی عزیزم اما بعد در مورد حکمتیار وجنایاتش هرقدر بگوییم بازهم کم است لاکن اعصاب بنده بر سر تلویزیون پیام افغان وبالخصوص عمر خطاب بسیار خراب است که از روزی که گلبدین وحزبش اعلام صلح نامنهاد را با دولت کرزی نموده اند وی سر از پا نمی شناسد وبسیارهیجانی است وهر آن کاسه لیسان حزب اسلامی که بن ده هیچ فکرش رانمی کردم که این غرب نشینان از ارادتمندانی پروپاقرص حزباسلامی باشنو به شمول شخص خطاب عب اسی وآنعده کهنه فکرانی سیاه دلی مثل اسفند یار خلج قاضی وردک ودیگر چوب خطی هایی حزب اسلامی هرباربه برنامه ای سخن عریان عمر خطاب باذوق زده گی خاصی به خطاب صاحب زنگ می زنند.حالا این جانی آی سی آی حکمتی ار صاحب شده بهر صورت گفتنی ها ودرد دل ها زیاد است لاکن شک دارم که سایت شما آنرا نشر کند ازینرو کوتاه گرفتم چونکه چند بار دیگر هم در ارتباطی موضوعی کامنت گذاشتم لیکن نمیدانم که چرا نشر نشد در نوشته های م همیشه عفت کلام را مراعات نموده ام ببینیم اینبار چه میشود با احترام
 • ناشناس
  با برادران افغانستانی یا خراسانی که تمام گناه کرده و نا کرده را سر گلبدین حکمتیار میاندازن
  هم مواف ق هستم و هم نی:در صورتیکه اقایی حکمتیار گناه کار سیاست خارجی است در این صورت اقایان
  احمد شاه معسود شورای نظار ربانی جمیعت اسلامی و رهبر حرکت اسلامی دشمنان اصلی مردم خود در داخل کشور هستند یا نی؟و یا اینکه واقع افشار فراموش تان شده است؟
  اگر چی بنده با اکثریت رهبران افغانستان و طرز رهبری شان را پی شتیبانی نمیکنم ولی یگانه رای حل پرابلم وطن عزیزم را مضاکره ملی میدانم.
 • ناشناس
  باقی مانده مردم کابل خود را آماده فرار نمایید ، باز دکتور انجنیر حکمتیار قاتل مردم کابل را می آورند.  
 • ناشناس

  سلام به دوستانیکه ابراز نظر کردند .
  ------------------------------------

  از ورای نوشته برادر مان جناب آ قای اعلم واکثر مبصرین چنین پنداشته میشود که ادامه ای جنگ وخون ریزی وحضور قوای اشغالگر برا ی ایشان کمال مطلوب است . در حالیکه این به عقل وخرد برابر نیست که ما در هالند لندن - فرانسه - المان و امریکا وغیره جاها در زیر پوشش سوسیال ها لمیده باشیم ومردم دسته دسته توسط امریکائی ها وغربی ها - طالب ان - پاکستانی ها وایرانی ها کشته شوند وما همـــه تماشا گرباشییم.
  اگر منصفانه قضاوت میکنید بهمان اندازه ایکه حکمتیاردر مسئله ای نا امنی وخرابی کشور نقش داشته است است به صدها مرتبه ددوستم جنای ت کار - مزاری کودن ووحشی - قوماندانهای خون خوار استاد سیاف ویا استاد ربانی هم مسئول بوده وهستند .

  ودر حقبقت تمام جنایتی که بافغانستان شده ومیشود وبعدا هم خواهد شد همه این جرائم به گردن خلقی ها وپرچ می ها و کمونیستهابوده ومی باشد .
  زیرا نظام رسمی - امنیت - وانکشاف تدریجی وسلامتی افغانستان را کم ونیست هاا به خطر انداخته وکشور را دودسته به باداران روسی خود تقدیم کردند .
  حال: اگر قصد شود که مست گیرند
  در شهر هر ان چه هست گیرند
  پس کمی هوشیارانه فکر کنید وباب کشت وکشتار را در جای توقف بدهید وهمین حالا باید تلاش کرد تا بیشتر مردم کشته نشوند .
  البته می دانم برای آنهای که ازین آ ب گل آلود ما هی می گیرند مشکل است به صلح تن در دهند .
  زیرا در ادامه ای جنگ است که حضور امریکا درمنطقه موجه جل وه داده میشود .
  در بودن جنگ است که دزد های بین المللی برای غارت پول های گدائی افغانستان بیشتر بهره می برند .
  ودر ادامه جنگ است که پاکستان خبیث وایران پلید ومزدوران وطن فروش آنها درداخل به خر مراد سو ار اند وملت بد بخت ما توسط نوکر امریکائی - غلام زادگان پاکستانی وبچه های صیغه ای ایرانی به قتل م یرسند .
  وامریکائی - پاکستانی وایرانی - وغیره بهره بر داری میکنند .
  والسلام
  عبدالله -
 • bassir
  >>> گذشته ها نشان داده که مذاکره با کاکا گلبدین هیچ وقت به نتیجه ای نخواهد رسید. ایشان گاهی جنرال دوستم کمونست را عامل مخالفت خود با حکومت کاکا ربانی میدانستند ولی بعدآ با تلاش جنرال حمیدگل و نصیرال ه بابر پاکستانی خود با وی ائتلاف کرد و میخواست حکومت را بدست بگیرد. بعدآ وقتی حکومت پاکستان متوجه شد که از گلبدین چیزی جور نمیشود و طالبان را جاگزین وی کردند ناچار پست بی چوکی صدارت را قبول کرد
 • هوسی1
  بد ترین شر همین است که به یک آدم شریر خیر برسانی.و حالا یک آدم با فضیلت پیدا شود و ثابت کند که طالبا ن و حکمتیار شریر نیستند.
 • هوسی 2  - این هم گپ آخری درین باب...
  فورمولی در ائتلاف های گلبدین

  گلبدین حکمتیار شخصیت بسیار جالب است. جالب بودن شخصیت او در این است ک ه ائتلاف هایش همیشه به یک نتیجه منتهی می شود: شخص مورد ائتلاف ... می شود، حالا ببینید:
  -در سال 1358 گلبدین قرار بود با حفیظ الله امین ائتلاف کند، روسها امین را کشتند؛
  - در سال 1368 گلبدین با شهنواز تنی ائتلاف کرد، کودتایش شکست خورد و خودش آواره غارهای توره بوره شد و حالا هم در کوچه های کابل سرگردا ن است؛
  -در سال 1373 گلبدین با عبدالعلی مزاری ائتلاف کرد، و در سال 1374 طالبان مزاری را کشتند؛
  -در سال 1373 گلبدین با عبدالرشید دوستم ائتلاف کرد، گلیم دوستم از کابل جمع شد؛
  در سال 1375 گلبدین با ربا نی ائتلاف کرد و صدر اعظم دولت ربانی شد، دوماه بعد از آن ربانی با چوکی ریاست جمهوری اش چنان سرگردان و آواره شد که پایتخت دولتش گاه رخه پنجشیر بود، گاه بهارک بدخشان، گاه قریه خواجه بهاالدین تخار و گاه ک ولاب تاجیکستان؛
  -حالا قرار است حامد کرزی با گلبدین ائتلاف کند. فقط همین می ماند که بگویم: مورچه که گمی اش آمد، بال می کشد.
 • محمد حماس  - نظر
  لعنت به کار کنان سايت خاوران کي فقط نظر ستميا را نشر ميکند و نظريات کساي کي محالف حکمتياراست نشر ميک ند
 • ناشناس
  کسی که لعنت به کارکنان خاوران میګوید لعنت به خودش
 • ناشناس


  دوستان و تبصره کننده گان نوشته آقای قدیر اعلم!
  سلام

  قبل از همه باید گفت که تحلیل های سیاسی اک ثرا از مواقف ایدیو لوؤیک شخصی ویا وابستگی قومی وتباری ویا زبانی وسمتی مایه میگیرد .
  واکثرا دیده ش ده که ما کسی را بواسطه ای زبان ویا وابستگی سمتی ویا نژادی اش مورد تائید ویا تقدیر ویا نکوهش ، نقد و یارد قرارمیدهیم قرار میدهیم.وبرای رفع این نقیصه باید:

  1- باید عینک تعصب زبان - ملیت - وسمت وحتی حزب وگروه ومذهب را کنار بیاندازیم .
  2- حقایق را بگوئیم ولو که به ضرر ما - وحزب ودارودسته ای سیاسی م ا تمام شود. وحتی اگر با شخصیت نزدیگترین دوست ویارفبق ما بربخورد .
  3- تمکین در برابر حقایق کمال شراف ت وشهامت هر انسان است .
  4- قبول اشتباه واعتراف به نقایص خود ویا گناه ومظلمه خویش از بزرگترین ارزشها ی اخلاقی وشجاعت ایمانی است .
  5-قبول امر حق ولوکه به ضرر خود انسان ویا حزب ودستهای سیاسی ان تمامشود از جمله ای مواصفات عالی انسانهای با خرد است .
  6- قبول ضرر کوچکتر دربرابر ضرر بزرگتر هم ار فراست وهو شیاری انسانهای با خرد است .
  حال باید وضعیت سیاسی - نظامی - امنیتی - واستقلال وتمامیت ارضی کشور وسا یر ارزشهای ملی خویش را در شرایط فعلی ارزیابی کنیم .
  آیا وضع موجود وادامه ای وضع موجود به منافع کشور است ویا خیر؟
  آیا کشته شدن هزاران انسان - فقر - نا امنی - پسمانی عقب ماندگی وویرانی روز افزون کشور وازبین رفتن ارزشهای دینی -اخلاقی - وانسانی وتاریخی ما به نفع ما است ویا خیر؟

  من متقین هستم که هیچ انسان عاقل - با خرد - مسلمان ویا افغانی پیدا نخواهد شد که وضعیت موجود را کمال مطلوب بداند .
  وهیچ انسان باشرافتی نخواهد بود که کشورش در بند اسارت بیگانه وغیر باشد واو بر آن خوشحال باشد .
  پس باید بر ای وفاق ملی - وتفاهم همگانی وقطع جنگ وخون ریزی واعاده هویت ملی واستقلال سیاسی کشور باید کار صورت گی رد .
  اگر حزب اسلامی - طالب - احزاب جهادی وحتی کمونیستها ی خلقی وپرچمی که عامل اصلی ویرانی بودند بر اعمال واشتباهات گذشته تجدید نظر کرده ودوباره برای احیای آبرومندی کشور متحدانه کار کنند کار پسندیده ا ست .
  واگر لا اقل کلام تفنگ با کلام زبان بدل شود باز عمل صحیح ودرستی انجام شده است .
  اگرچه انتقاد بر اعمال همه ای وارد است وحتی این سکلاریستهای غربی وتکنوکرات های که از اروپا وامریکا آمدند رسوائی و بی تقوائی ودزدی ورهزنی وچپاول شان روی دیگران را سپید ساخته است .
  پس بگذارید تا باب تفاهم ودیالوگ باز گذاشته شود وسلسله ای خون ریزی به جای توقف کند .
  والسلام وعلیکم ورحمت الله وبرکاته
  محم د - محمدی
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 5 فروردين 1389 ، 16:57
 

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

SHAFIE AYAR 191

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 120 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.